DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ve smyslu ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

David Kempný, IČ: 72923253, se sídlem Rudoltičky 544, 560 02 Česká Třebová (dále jen zhotovitel).

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.      Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále i VOP) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy o dílo (či jiné obdobné smlouvy) uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem.

2.      Z těchto VOP nelze vyvozovat žádné závazky bez toho, že by zhotoviteli byla doručena příslušná písemná objednávka a byla jím akceptována (potvrzena). Závazky k dodání díla a jeho zaplacení budou existovat pouze do té míry, v jaké budou sjednány v jednotlivých smlouvách uzavřených na základě akceptace příslušné objednávky objednatele zhotovitelem.

3.      Zhotovitel znamená fyzickou osobu, která uzavře s objednatelem smlouvu o dílo nebo jiný obdobný typ smlouvy, jejímž předmětem plnění bude dodávka prací spočívající ve zhotovení, úpravě nebo opravě věci.

4.      Objednatelem se pro účely těchto VOP rozumí jakákoli osoba, která si u zhotovitele objednala zhotovení díla.

5.      Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná, a to mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

6.      Ceníkem je cenová nabídka zhotovitele, kterou zhotovitel sdělí objednateli nejpozději při uzavírání konkrétní smlouvy (objednávky).

7.      Objednávkou se rozumí objednávka zhotovení díla, kterou může objednatel doručit zhotoviteli v listinné nebo jiné podobě.

8.      Předmět plnění znamená ve vztahu k dílu jednotlivé položky, které budou předmětem dílčí smlouvy, resp. objednávky.

9.      Zhotovením díla se pro účely těchto VOP rozumí: broušení technického a/nebo šperkového kamene.

10.   Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

II. PROCES UZAVŘENÍ SMLOUVY

1.      K uzavření smlouvy ve smyslu těchto VOP dojde mezi zhotovitelem a objednatelem na základě potvrzení objednávky objednatele zhotovitelem, a to za podmínek stanovených v těchto VOP. Tyto VOP upravující smluvní vztahy vyplývající ze smlouvy o dílo (či jiné obdobné smlouvy) se použijí a budou nedílnou součástí smluvních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem na základě akceptovaných objednávek.

2.      Smluvní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem vzniká na základě zhotovitelem potvrzené písemné či elektronické objednávky.

3.      Smlouva mezi zhotovitelem a objednatelem je uzavřena okamžikem, kdy zhotovitel potvrdí objednávku objednatele.

 

III. INDIVIDUÁLNÍ OBJEDNÁVKY

1.      Jednotlivá plnění dle těchto VOP budou realizována zhotovitelem na základě individuálních písemných objednávek vystavených objednatelem a jemu doručených po jejich akceptaci zhotovitelem. Objednávka vystavená objednatelem bude obsahovat zejména:

a.      přesné označení objednatele (jméno a příjmení/obchodní firmu, sídlo, IČ, DIČ, údaje o zápisu v obchodním rejstříku);

b.     přesný popis předmětu plnění (tj. specifikaci díla);

c.      termín plnění;

d.     odkaz na tyto VOP.

2.      Zhotovitel a objednatel jsou srozuměni s tím, že práva a povinnosti vyplývající z takto učiněné objednávky se budou řídit příslušnými ustanoveními těchto VOP. Práva a povinnosti v těchto VOP a objednávce neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo.

3.      Objednávky objednatele budou zhotoviteli doručovány vždy písemnou formou do místa jeho sídla nebo elektronickou poštou na adresu: david.kempny@seznam.cz. Takto doručené objednávky budou případně akceptovány (potvrzeny) zhotovitelem na e-mail objednatele, který objednávku vystavil.

4.      V případě, že bude zhotoviteli doručena objednávka, která nebude obsahovat výše uvedené náležitosti nebo bude obsahovat nesprávné údaje, nebo i z jiných dále nespecifikovaných důvodů, pak zhotovitel objednávku nebude akceptovat a vrátí ji k opravě či doplnění.

5.      Zhotovitel se zavazuje, že dá nejpozději do 7 pracovních dnů na vědomí objednateli, zda jeho objednávku potvrzuje, či nikoli.

6.      Dílo bude zhotovitelem dodáno na základě potvrzené objednávky.

7.      Specifikace díla a potvrzení o akceptaci objednávky, doručené objednateli v souladu s těmito VOP a dílčí smlouvou se považují za závazná ujednání.

 

IV. CENA, ZPŮSOB A FORMY PLACENÍ

1.      Není-li ujednáno jinak, pak je cena za předmět smlouvy o dílo stanovena dle aktuálního ceníku zhotovitele či individuální cenové nabídky. Je-li cena stanovena individuální cenovou nabídkou, pak platí, že zhotovitel přibližnou cenovou nabídku sdělí objednateli nejpozději při uzavírání konkrétní smlouvy (objednávky). Konečná cena za dílo se pak bude odvíjet od náročnosti a času stráveného při zhotovování díla (v souvislosti s velikostí a tvrdostí kamene, jakož i objednatelem zvoleným typem výbrusu).

2.      Není-li v dílčí smlouvě ujednáno jinak, pak všechny ostatní náklady (např. náklady na dopravu) jdou k tíži objednatele.

3.      Zhotovitel je po objednateli oprávněn požadovat zálohové platby, které budou splatné na základě zálohových faktur zaslaných objednateli.

4.      Platbu lze provést bezhotovostním převodem na účet zhotovitele (za okamžik splnění peněžitých závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo se považuje okamžik připsání peněžité platby ve prospěch bankovního účtu zhotovitele uvedeného na daňovém dokladu), a to na základě daňového dokladu, který zhotovitel zašle objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od protokolárního předání, resp. převzetí předmětu plnění, a to na základě údajů uvedených v dílčí smlouvě.

 

V. DODACÍ PODMÍNKY

1.      Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo pro objednatele nejpozději ve lhůtě do 60ti pracovních dnů ode dne akceptace objednávky zhotovitelem, to však za předpokladu, že v objednávce není uveden delší termín pro zhotovení díla.

2.      Dodací lhůty počínají běžet od okamžiku, kdy bude zhotovitelem provedena akceptace objednávky. Zkrácení, respektive prodloužení lhůty ke zhotovení díla je možné po dohodě smluvních stran (tj. objednatele a zhotovitele).

3.      Místem dodání je sídlo, resp. provozovna zhotovitele, nebude-li ve smlouvě (akceptované objednávce) mezi objednatelem a zhotovitelem stanoveno jiné místo.

 

VI. ODSTOUPENÍ OD AKCEPTOVANÉ OBJEDNÁVKY

4.      Objednatel má právo odstoupit od smlouvy (objednávky akceptované zhotovitelem) a to zcela nebo částečně, jestliže:

a.      zhotovitel, přes písemné upozornění objednatele, provádí činnosti ve smyslu těchto VOP a smlouvy (akceptované objednávky) v hrubém rozporu s těmito VOP nebo akceptovanou objednávkou;

b.     vůči majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení a zároveň bylo rozhodnuto o úpadku; bylo vydáno rozhodnutí o zrušení společnosti zhotovitele likvidací bez právního nástupce;

c.      zhotovitel je v prodlení se zhotovením díla po dobu delší než šest týdnů.

5.      Zhotovitel má právo, kromě důvodů uvedených v občanském zákoníku, odstoupit od smlouvy o dílo (objednávky jím akceptované), jestliže:

a.      objednatel, přes písemné upozornění zhotovitele, provádí činnost v hrubém rozporu s těmito VOP, se smlouvou o dílo nebo akceptovanou objednávkou;

b.     objednatel je v prodlení s placením kupní ceny (či její části), kterou je zhotoviteli povinen zaplatit, a to o více než 15 dnů, ačkoli byl zhotovitelem na toto prodlení upozorněn;

c.      vůči majetku objednatele bylo zahájeno insolvenční řízení a zároveň bylo rozhodnuto o úpadku;

d.     bylo vydáno rozhodnutí o zrušení společnosti objednatele likvidací bez právního nástupce.

6.      Ustanoveními odstavce 1 a 2 tohoto článku není nijak dotčeno právo objednatele a zhotovitele odstoupit od smlouvy (zhotovitelem akceptované objednávky) z důvodů stanovených občanským zákoníkem.

7.      Veškeré následky odstoupení od smlouvy (zhotovitelem akceptované objednávky) se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku

8.      Odstoupením od příslušné akceptované objednávky není dotčeno právo některé ze stran na náhradu škody, resp. zaplacení smluvní pokuty.

9.      Odstoupením od jedné konkrétní objednávky akceptované zhotovitelem nejsou dotčeny ostatní objednávky akceptované zhotovitelem ve smyslu těchto VOP.

 

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY JE-LI OBJEDNATELEM SPOTŘEBITEL

10.   V případě uzavření smlouvy distančním způsobem má objednatel, je-li spotřebitelem, právo odstoupit od příslušné smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy objednatel odeslal svou objednávku zhotoviteli a ten mu přijetí této objednávky potvrdil). Odstoupí-li objednatel v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, vrátí mu zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy obdržel odstoupení od smlouvy, veškeré již uhrazené peněžní prostředky, které od objednatele v souvislosti s příslušnou smlouvou obdržel.

11.   V případě, že bylo před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu shora uvedeného již s poskytnutím plnění započato, a to na základě žádosti objednatele, resp. s jeho výslovným předchozím souhlasem, nebude moci Objednatel od této smlouvy odstoupit.

12.   V případě, že objednatel svým jednáním ohrozí majetek nebo zdraví zhotovitele či jeho zaměstnanců, má zhotovitel právo od smlouvy uzavřené s tímto objednatelem odstoupit. Právě uvedené však nemá vliv na případnou povinnost takového objednatele k náhradě újmy vzniklé jeho protiprávním jednáním.

13.   V ostatních případech se pro odstoupení od smluv bude postupovat dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

 

VIII. VADY, ZÁRUKA A REKLAMACE

1.      Objednatel je povinen převzít plnění, byť toto vykazuje vady či nedodělky, které však nebrání užívání věci. Tyto vady či nedodělky je poté oprávněn vytyčit v předávacím protokolu a zhotovitel je povinen tyto do 30 dnů odstranit.

2.      Zhotovitel odpovídá objednateli za vady zhotoveného díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

3.      Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění je 6 měsíců.

2.      Předmět plnění trpí vadou, jestliže neodpovídá podmínkám ujednaným ve smlouvě (Zhotovitelem akceptované objednávce).

3.      Objednatel uplatní reklamaci u Zhotovitele písemně na adrese Rudoltičky 544, 560 02 Česká Třebová či elektronicky na emailové adrese david.kempny@seznam.cz, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů po tom, co se o této skutečnosti dozvěděl. Objednatel splní svoji povinnost oznámit vadu díla dnem, kdy oznámení o zjištění vady odešle Zhotoviteli a Zhotovitel toto oznámení prokazatelně přijme.

4.      Takováto písemná reklamace musí obsahovat tyto náležitosti: jméno a příjmení/firma objednatele, kontaktní údaje a popis vady (tj. v čem je vada spatřována) spolu s přiloženou fotodokumentací. Reklamaci bez shora uvedených náležitostí není povinen zhotovitel posuzovat.

5.      Zhotovitel vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení shora specifikovaného písemného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem na jiné (kratší) lhůtě.

6.      Právo volby způsobu odstranění vady v případě uznané reklamace náleží zhotoviteli.

 

IX. SANKCE JE-LI OBJEDNATEL PODNIKATELEM

1.      Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny za dodané dílo je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové částky ceny předmětu plnění (bez ohledu na výši dluhu) za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne jejího uplatnění zhotovitelem.

2.      Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno případné právo na náhradu škody.

 

X. JAZYK UZAVŘENÍ SMLOUVY, ROZHODNÉ PRÁVO, MÍSTO SUDIŠTĚ

1.      Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a objednatelem jsou uzavírány v českém jazyce a právní vztahy z takových smluv vyplývající, jakož i právní vztahy vyplývající z těchto VOP se budou řídit výhradně právem České republiky.

2.      Zhotovitel a objednatel se v případě sporů týkajících se závazků z jejich smluv (či těchto VOP) nebo týkajících se právních vztahů, které vznikly v souvislosti s takovými smlouvami, vyvinou přiměřené úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pro případ, že tyto strany nebudou schopny vyřešit svůj vzájemný spor dohodou, pak jsou k rozhodování sporů pravomocné soudy České republiky. Pravomoc jiných soudů se nepřipouští.

 

XI. DORUČOVÁNÍ

1.      Veškerá písemná komunikace (včetně změn nebo ukončení smluvního vztahu) mezi zhotovitelem a objednatelem bude probíhat elektronicky na emailové adresy, které si tyto strany při uzavření smlouvy sdělí, přičemž smluvní strany uznávají autenticitu takto odesílaných zpráv. Zprávy odeslané na uvedené emailové adresy se považují za doručené dnem, kdy byly úspěšně odeslané na danou adresu.

2.      Pro případ, že nebude možné doručovat elektronicky prostřednictvím emailových adres, pak si strany budou doručovat příslušné písemnosti prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, a to na adresy uvedené v záhlaví příslušné smlouvy.

 

XII. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

1.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, příslušná Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz.

2.      Spotřebitelé jsou oprávněni použít platformu řešení sporů online k řešení spotřebitelských sporů, v jazyce, který si zvolí. K právě uvedenému mohou spotřebitelé využít platformu dostupnou na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr.

 

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.      Zhotovitel si vyhrazuje právo VOP jednostranně změnit a informovat o tomto včas a bez zbytečného odkladu, a to upozorněním na svých webových stránkách.

2.      Objednatel objednáním díla stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi bez jakýchkoli výhrad souhlasí.

3.      V případě, že se kterékoli ustanovení těchto VOP stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost či vymahatelnost ostatních ustanovení.

4.      Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 21.4.2017. Od tohoto data pozbývají účinnosti předchozí všeobecné obchodní podmínky.